Obsługiwane przez usługę Blogger.

Poradniki

Wyrazy, które są napisane kursywą, nie są jeszcze zalinkowane/posty nie zostału opublikowane
OPIS
     Opis przedmiotu
     Opis wnętrza
     Opis krajobrazu, zjawiska przyrody
     Opis postaci
     Opis sytuacji
     Opis przeżyć wewnętrznych
     Opis obrazu
     Opis w szkole średniej
Opowiadanie
     Język opowiadania
     Opowiadanie odtwórcze
     Opowiadanie twórcze
     Opowiadanie z użyciem dialogu
                  Mowa niezależna - dialog włączony w tok narracji
                  Mowa zależna - dialog podporządkowany wypowiedzi narratora
                  Mowa pozornie zależna - dialog włączony w tok wypowiedzi narratora
     Opowiadanie w szkole średniej
Charakterystyka
     Charakterystyka w szkole podstawowej i gimnazjum
     Charakterystyka w szkole średniej
Streszczenie
PISMA UŻYTKOWE
     Instrukcja
     List
     Notatka
     Odezwa
     Ogłoszenie (zawiadomienie)
     Opinia
     Podanie
     Podziękowanie
     Prośba
     Protokół
     Przeprosiny
     Referat
     Sprawozdanie
     Telegram (depesza)
     Zaproszenie
     Zapytanie
     Życiorys
     Życzenia
PISMA PUBLICYSTYCZNE
     Felieton
     Reportaż
     Wywiad
INNE PISMA
     Rozprawka
     Esej
     Recenzja
     Tekst polemiczny
     Tekst reklamowy
     Przemówienie
TEORIA
     Tekst
                  Konstrukcja tekstu
                  Etapy konstruowania tekstu
     Plan Tekstu
     Początek i zakończenie tekstu
                  Tytuł i początek
                  Zakończenie
     Struktura akapitów
     Problem spójności tekstu
     Konstrukcje składniowe
     Wyrazy i wyrażenia spajające
     Użycie czasu i osoby
     Powtórzenia słów
     Środki nawiązania słownego
     Dygresja
     Akcentowanie głównych myśli
     Redagowanie
LOGIKA
     Zasady logicznego myślenia
     Indukcja i dedukcja
                  Indukcja
                  Dedukcja
     Porównywanie
     Inne rodzaje wnioskowania
     Definiowanie
     Abstrahowanie uogólniające
     Błędy logiczne
STYLISTYKA
     Co to jest styl?
     Styl indywidualny i typowy
     Styl mówiony i pisany
     Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny
                  Styl artystyczny
                  Styl naukowy
                  Styl publicystyczny
                  Styl urzędowo-kancelaryjny
                  Styl potoczny
     Stylizacja
     Cechy dobrego stylu
                  Poziom kompozycji
                  Poziom składni
                  Poziom leksykalny
                  Precyzja
                  Prostota
                  Zwięzłość
     Najczęstsze błędy stylistyczne
RETORYKA
     Porządkowanie arugumentów
     Techniki argumentacji
     Budowanie wspólnoty retorycznej
ANALIZA
INTERPRETACJA
     Związek analizy i interpretacji
     Od czego i jak zacząć?
     Przykłady interpretacji
KIEDY PISAĆ?
     Wybór tematu
     Analizja wybranego tematu
     Plan "psycholgiczny" pracy
     Plan kompozycyjny pracy
     Redagowanie
     Weryfikacja
     Zbieranie i opracpowywanie materiału
CYTOWANIE I SPORZĄDZANIE PRZYPISÓW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

>